Strony

Kategorie

ICIM

Regulamin korzystania z wyposażenia

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

w bibliotece Szkoły Podstawowej  nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

 

Przepisy ogólne:

 1. Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej otwarte jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej, codziennie od 7.45 do 16.30.
 2. Uczniowie mogą korzystać ze stanowisk komputerowych wyłącznie przed lub po zajęciach edukacyjnych oraz w czasie długich przerw.
 3. Obowiązuje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na przerwach 5-minutowych.
 4. Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy udostępniany będzie tylko
  w obecności nauczyciela bibliotekarza i pod jego nadzorem.
 5. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach – zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.
 6. Usuwanie istniejących  na twardych dyskach plików jest niedozwolone.
 7. Nie wolno tworzyć ani eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 8. Należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem chęć przechowywania swoich dokumentów prywatnych na dysku głównym komputerów w ICIM, niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.
 9. Na stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz korzystania z gier komputerowych i gier internetowych.
 10. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się z przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych, rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.
 11. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości.
 12. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego nauczyciel może wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.
 13. Osoby korzystające z wyposażeni ICIM zobowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy, a w razie jego niewłaściwego użytkowania ponosi odpowiedzialność finansową.
 14. Znajdujący się w ICIM sprzęt biurowy służy tylko i wyłącznie do powielania materiałów z biblioteki szkolnej. Niezbędny jest własny papier i zgoda nauczyciela bibliotekarza.
 15. Korzystający ze stanowisk komputerowych uczniowie logują się na swoje indywidualne konto.
 16. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do ICIM jedzenia, picia, odzieży wierzchniej.
 17. W centrum należy zachować ciszę i spokój.
 18. Nauczyciel bibliotekarz może zabronić uczniowi korzystania ze stanowisk komputerowych w przypadku łamania przez niego przepisów określonych w regulaminie.

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy: 

 1. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela bibliotekarza.
 2. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

 

Czynności do wykonania po zakończeniu pracy:

 1. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy i się wylogować.

 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie zdrowia ucznia:

 1. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.
 2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić
  o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza.
 3. W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki.

Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu ICIM dla osoby, która się tego dopuściła!