Strony

Kategorie

Regulamin biblioteki

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkoła Podstawowa  nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą

w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzeniem wiedzy oraz rozwijaniem własnych zainteresowań.

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
 2. Zadania biblioteki szkolnej:
 3. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
 4. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
 5. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
 6. przysposabianie uczniów do samokształcenia,
 7. działanie na rzecz przygotowania uczniów do wyszukiwania, selekcjonowania
  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 8. uczenie korzystania ze zbiorów innych bibliotek,
 9. wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 10. pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych
  w szkole,
 11. gromadzenie dokumentów regulujących pracę szkoły.
 12. Użytkownicy biblioteki:
 13. z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
 1. uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym oraz karty bibliotecznej, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego, pracownicy i nauczyciele na podstawie karty czytelnika,
 2. użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną. Nauczyciel – bibliotekarz podpisuje kartę obiegową potwierdzającą zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece lub do pracowni przedmiotowej.

 

Rozdział II

Funkcje biblioteki

 1. Biblioteka pełni funkcję:
 2. kształcąco-wychowawczą poprzez:

– rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

– przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

– kształcenie kultury czytelniczej i wdrażanie do poszanowania książki,

– udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

 1. opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

– współdziałanie z nauczycielami,

– otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

– pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

 1. kulturalno-rekreacyjną poprzez:

-organizowanie i współorganizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 1. Biblioteka stanowi Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w której przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz umożliwia swobodny
  oraz powszechny dostęp do informacji.
 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele – bibliotekarze
  oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.

 

Rozdział III

Organizacja biblioteki

Nadzór bezpośredni nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły.

 1. Lokal biblioteki składa się z: wypożyczalni, czytelni i magazynu.
 2. W bibliotece szkolnej gromadzone są następujące materiały biblioteczne:

– lektury szkolne,

– literatura piękna, popularnonaukowa i naukowa,

– podręczniki,

– materiały  edukacyjne

– materiały ćwiczeniowe,

– czasopisma,

– inne materiały biblioteczne,

– materiały audiowizualne.

 1. Czas pracy biblioteki:
 2. a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w każdym dniu zajęć edukacyjnych zgodnie
  z organizacją roku szkolnego,
 3. b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania
  w bibliotece skontrum,
 4. c) godziny otwarcia biblioteki ustala Dyrektor Szkoły, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów.
  1. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  2. Nauczyciele bibliotekarze gromadzą zbiory zgodnie z organizacją i potrzebami szkoły.
  3. Gromadzenie odbywa się planowo, systematyczne, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki.
  4. Dyrektor szkoły zapewnia środki finansowe z budżetu szkoły na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Dotacje mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców.
  5. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, pozwalający
   na realizację zadań statutowych szkoły.
  6. W czytelni biblioteki funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) ze stanowiskami komputerowymi podłączonymi do sieci Internetu.

 

Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 1. Praca pedagogiczna.

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

 1. prowadzenia działalności informacyjnej, propagandowej, wizualnej, słownej dotyczącej zbiorów i pracy biblioteki,
 2. organizacji pracy z grupami uczniów w czytelni oraz indywidualizacji pracy
  z uczniem zdolnym oraz mającym trudności edukacyjne,
 3. udziału w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły,
 4. współrealizacji wybranych elementów edukacji czytelniczej i medialnej,
 5. rozwijania kultury czytelniczej i przygotowania uczniów do samokształcenia,
 6. rozpoznawania zainteresowań czytelniczych poprzez analizę ankiet, zapytań informacyjnych,
 7. informowania nauczycieli o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 8. wprowadzania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 9. upowszechniania technologii informacyjnej w formie wspomagania nauczania – korzystanie z różnych aplikacji, zasobów Internetu, przetwarzania i wykorzystywania informacji,
 10. systematycznej analizy ofert księgarń internetowych, wydawnictw,
 11. udostępniania zbiorów na miejscu w czytelni oraz wypożyczania na lekcje przedmiotowe,
 12. udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, źródłowych,
 13. poradnictwa w doborze literatury,
 14. prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa – konkursy, wystawy, spotkania z autorami, klub dyskusyjny, kącik recenzji,
 15. organizowania i współorganizowania imprez klasowych, szkolnych, ogólnoszkolnych i lokalnych typu: przeglądy, festiwale, konkursy, spotkania autorskie, wycieczki,
 16. prowadzenia imprez w formie wolontariatu,
 17. dbania o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku lokalnym.
 18. Praca organizacyjno – techniczna.

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 1. a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
 2. b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
 4. d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
 5. e) organizacji udostępniania zbiorów,
 6. f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.)
 7. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 8. a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
 9. b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 10. c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką,
 11. d) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego
  i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
 12. e) prowadzi dzienną, miesięczną, śródroczną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,
 13. f) doskonali warsztat pracy.
 14. Zasady współpracy z uczniami:
 15. uczniowie szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w pracy Koła Bibliotecznego,
 16. uczniowie szkoły mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie ze wszystkich zasobów biblioteki,
 17. biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia,
 18. biblioteka szkolna stara się wspierać indywidualny rozwój ucznia przy ścisłej współpracy z nauczycielami, pedagogami szkolnymi i doradcą zawodowym,
 19. biblioteka upowszechnia treści edukacji zdrowotnej przy współpracy z pielęgniarką szkolną i w oparciu o program wychowawczy i profilaktyki szkoły,
 20. biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,
 21. nauczyciele-bibliotekarze starają się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji
  i upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i ucznia,
 22. w bibliotece przestrzega się przepisów i zasad BHP.
 23. Zasady współpracy z nauczycielami:
 24. wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 25. współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej zasobów i warsztatu informacyjno- bibliograficznego,
 26. informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
 27. uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły.
 28. Zasady współpracy z rodzicami:
 29. pomoc w doborze literatury,
 30. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 31. informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.
 32. Zasady współpracy z innymi bibliotekami:
 33. wymiana informacji o zbiorach,
 34. wspólne organizowanie imprez czytelniczych,
 35. wymiana wiedzy i doświadczeń,
 36. wypożyczenia międzybiblioteczne,
 37. udział w konkursach, wystawach, targach i kiermaszach.

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki czytelników

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystając z zasobów biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 5. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą
  albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
 7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów, przystępujących do egzaminów poprawkowych, którzy zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 8. Czytelnicy kończący edukację w szkole (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są
  do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych
  z biblioteki.
 9. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 10. W bibliotece obowiązuje bezwzględny zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
 11. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 12. Korzystający z czytelni zobowiązany jest do pozostawienia ubrania wierzchniego
  oraz obuwia w szatni Szkoły.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

Regulamin czytelni

Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie

 

 1. Czytelnia biblioteki jest otwarta w godz. 7.45-16.30.
 2. Czytelnia biblioteki służy do:

– odrabiania prac domowych,

– korzystania ze zbiorów księgozbioru podręcznego, czasopism

 (na miejscu),

– cichego czytania lektur,

– zajęć obowiązkowych lub dodatkowych, tylko pod kierunkiem

nauczyciela.

 1. Czytelnia stanowi również salę projekcyjną dla zespołów klasowych (tylko pod kierunkiem nauczyciela).
 2. Czytelnia nie może być miejscem spotkań towarzyskich.
 3. W czytelni obowiązuje obuwie zmienne oraz zakaz wnoszenia ubioru wierzchniego.
 4. Każdy uczeń, zanim skorzysta z czytelni, winien wpisać się do zeszytu czytelni, który znajduje się w wypożyczalni biblioteki.
 5. W czasie pracy w czytelni każdy uczeń dba o powierzone materiały,
  jak również jej mienie.
 6. W przypadku zniszczenia sprzętu lub powierzonych materiałów, rodzice ucznia pokrywają koszty naprawy lub ponownego zakupu.
 7. W czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków
  oraz picia napojów.

10.Przed opuszczeniem swego miejsca pracy, każdy uczeń winien zostawić je w należytej

czystości.

11.Wszystkie przejawy agresji będą zgłaszane wychowawcy klasy i pedagogom.

12.Uczniowie niestosujący się do ww. regulaminu będą wypraszani.